May 20, 2024
High-torque and low-noise IPMSM multi-objective collaborative optimization based on m...
Xiaohua Li, guangxu li, zhongchuan han, et al.