March 21, 2024
Significance of urea oxidation to nitrite production in the oligotrophic ocean
Xianhui Sean Wan, Xianhui S Wan, Hua-Xia Sheng, et al.