December 27, 2023
A Deep Learning-Based Data Assimilation Approach to Characterizing Coastal Aquifers A...
Chenglong Cao, Jiangjiang Zhang, Wei Gan, et al.