November 14, 2023
PoroFluidics: Deterministic fluid control in porous microfluidics
Zhongzheng Wang, Louis Jun Ye Ong, Yixiang Gan, et al.