January 09, 2023
Understanding the Rupture Kinematics and Slip Model of the 2021 Mw 7.4 Maduo Earthqua...
Liuwei Xu, Zhang Yunjun, Chen Ji, et al.
April 30, 2023
Kinematic Rupture Characterization of Large Compressional Intraslab Earthquakes Along...
Kenichi Tsuda, Shohei Yoshida, Chen Ji, et al.