Tropical African wildfire aerosols Trigger Teleconnections in the mid-high latitude o...
Huiping Yan, Zhiwei Zhu, Kai Zhang, et al.