A Mixed-Flux-Based Nodal Discontinuous Galerkin Method for 3D Dynamic Rupture Modelin...
Wenqiang Zhang, Yajing Liu, Xiaofei Chen, et al.