January 11, 2020
Regulating the biosynthesis of pyridoxal 5’-phosphate with riboswitch to enhance L-DO...
Hongmei Han, Bingbing Xu, Weizhu Zeng, et al.