January 08, 2020
Insight into the mechanisms of CO2 reduction to CHO over Zr-doped Cu nanoparticle
Hui Li, Yanyang Shen, Haonan Du, et al.