loading page

Elastic Property of Returned Samples From Asteroid (162173) Ryugu
 • +30
 • Keisuke Onodera,
 • Yuta Ino,
 • Satoshi Tanaka,
 • Taichi Kawamura,
 • Rei Kanemaru,
 • Takuya Ishizaki,
 • Ryota Fukai,
 • Takeshi Tsuji,
 • Tomoki Nakamura,
 • Daisuke Nakashima,
 • Masayuki Uesugi,
 • Shogo Tachibana,
 • Seiji Sugita,
 • Hisayoshi Yurimoto,
 • Takaaki Noguchi,
 • Ryuji Okazaki,
 • Hikaru Yabuta,
 • Hiroshi Naraoka,
 • Kanako Sakamoto,
 • Toru Yada,
 • Masahiro Nishimura,
 • Aiko Nakato,
 • Akiko Miyazaki,
 • Kasumi Yogata,
 • Masanao Abe,
 • Tatsuaki Okada,
 • Tomohiro Usui,
 • Makoto Yoshikawa,
 • Takanao Saiki,
 • Satoru Nakazawa,
 • Fuyuto Terui,
 • Sei-ichiro Watanabe,
 • Yuichi Tsuda
Keisuke Onodera
The University of Tokyo

Corresponding Author:onodera@eri.u-tokyo.ac.jp

Author Profile
Yuta Ino
Kwansei Gakuin University
Author Profile
Satoshi Tanaka
JAXA ISAS
Author Profile
Taichi Kawamura
Université Paris Cité, Institut de physique du globe de Paris, CNRS
Author Profile
Rei Kanemaru
Japan Aerospace Exploration Agency
Author Profile
Takuya Ishizaki
Japan Aerospace Exploration Agency
Author Profile
Ryota Fukai
Japan Aerospace Exploration Agency
Author Profile
Takeshi Tsuji
University of Tokyo
Author Profile
Tomoki Nakamura
Tohoku University
Author Profile
Daisuke Nakashima
Tohoku University
Author Profile
Masayuki Uesugi
Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI), SPring-8
Author Profile
Shogo Tachibana
University of Tokyo
Author Profile
Seiji Sugita
University of Tokyo
Author Profile
Hisayoshi Yurimoto
Earth and Planetary Sciences
Author Profile
Takaaki Noguchi
Kyoto University
Author Profile
Ryuji Okazaki
Kyushu University
Author Profile
Hikaru Yabuta
Hiroshima Universtity
Author Profile
Hiroshi Naraoka
Kyushu University
Author Profile
Kanako Sakamoto
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Author Profile
Toru Yada
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Author Profile
Masahiro Nishimura
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Author Profile
Aiko Nakato
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Author Profile
Akiko Miyazaki
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Author Profile
Kasumi Yogata
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Author Profile
Masanao Abe
Japan Aerospace Exploration Agency
Author Profile
Tatsuaki Okada
JAXA
Author Profile
Tomohiro Usui
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency
Author Profile
Makoto Yoshikawa
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
Author Profile
Takanao Saiki
Japan Aerospace Exploration Agency
Author Profile
Satoru Nakazawa
Japan Aerospace Exploration Agency
Author Profile
Fuyuto Terui
Kanagawa Institute of Technology
Author Profile