loading page

A case of müllerianchoristoma in rectovaginal septum:Developmental Endocervicosis and Developmental Endometriosis –Müllerianosis
  • +2
  • Yaqi Fang,
  • Jun Li,
  • Fang Zhang,
  • Yunqian Chen,
  • Zhongfeng Liu
Yaqi Fang
Yantai Affiliated Hospital of Binzhou Medical University
Author Profile
Jun Li
Yantai Affiliated Hospital of Binzhou Medical University
Author Profile
Fang Zhang
Yantai Affiliated Hospital of Binzhou Medical University
Author Profile
Yunqian Chen
Yantai Affiliated Hospital of Binzhou Medical University
Author Profile
Zhongfeng Liu
Yantai Affiliated Hospital of Binzhou Medical University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile