loading page

Soil Carbon Stock Change Due to Afforestation in Japan by Paired-Sampling Method in an Equivalent Mass Basis
 • +27
 • Shigehiro Ishizuka,
 • Shoji Hashimoto,
 • Shinji Kaneko,
 • Kenji Tsuruta,
 • Kimihiro Kida,
 • Shuhei Aizawa,
 • Toru Hashimoto,
 • Eriko Ito,
 • Mitsutoshi Umemura,
 • Yoshiki Shinomiya,
 • Tomoaki Morishita,
 • Kyotaro Noguchi,
 • Kenji Ono,
 • Toru Okamoto,
 • Takeo Mizoguchi,
 • Atsushi Torii,
 • Hisao Sakai,
 • Yoshiyuki Inagaki,
 • Koji Sichi,
 • Jumpei Toriyama,
 • Yoshimi Sakai,
 • Masahiro Inagaki,
 • Yasuhito Shirato,
 • Hiroshi Obara,
 • Kazunori Kohyama,
 • Yusuke Takata,
 • Nobuko Katayanagi,
 • Takashi Kanda,
 • Haruna Inoue,
 • Takashi Kusaba
Shigehiro Ishizuka
Forestry and Forest Products Research Institute

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Shoji Hashimoto
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Shinji Kaneko
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Kenji Tsuruta
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Kimihiro Kida
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Shuhei Aizawa
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Toru Hashimoto
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Eriko Ito
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Mitsutoshi Umemura
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Yoshiki Shinomiya
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Tomoaki Morishita
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Kyotaro Noguchi
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Kenji Ono
Tohoku Research Center, Forestry and Forest Product Research Institute, Japan
Author Profile
Toru Okamoto
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Takeo Mizoguchi
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Atsushi Torii
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Hisao Sakai
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Yoshiyuki Inagaki
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Koji Sichi
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Jumpei Toriyama
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Yoshimi Sakai
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Masahiro Inagaki
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Yasuhito Shirato
National Institute for Agro-Environmental Science
Author Profile
Hiroshi Obara
National Institute for Agro-Environmental Sciences
Author Profile
Kazunori Kohyama
National Institute for Agro-Environmental Sciences
Author Profile
Yusuke Takata
National Institute for Agro-Environmental Sciences
Author Profile
Nobuko Katayanagi
Forestry and Forest Products Research Institute
Author Profile
Takashi Kanda
National Institute for Agro-Environmental Sciences
Author Profile
Haruna Inoue
National Institute for Agro-Environmental Sciences
Author Profile